0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Čistící prostředek KONTAKT 61 – 200ml

279 

Popis produktu

Speciální čisticí, mazací a antikorozní prostředek určený pro kontakty a elektromechanické pohyblivé části.
KONTAKT 61 poskytuje vysoký stupeň ochrany proti korozi a jeho mikroskopicky tenký ochranný film zaručuje vysoký stupeň kontaktu. Navíc zabraňuje otěru a zadření kontaktních pásků a vodicích lišt.
Pro dlouho životnost a nízké mechanické namáhání kontaktů nejprve kontakty očištěte pomocí KONTAKT 60 a poté opláchnou produktem KONTAKT WL. Nakonec je vyčištěný kontakt zakonzervujte kontakty díky KONTAKT 61.
 
Specifikace:
Neutrální aktivní produkt
Nezpůsobuje ani nepodporuje bludné proudy
Má zřetelný antikorozní účinek
Je prvotřídní mazivo
 
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Součástí dodávky:
1ks Čistící prostředek KONTAKT 61 – 200ml

Parametry

Katalogové číslo: 121462 Kategorie: , , ,
crossmenu